مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

 
 

تحلیل آماری پایان نامه (151)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (71)     نرم افزار SPSS (68)     دانلود رایگان پرسشنامه (65)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (53)     دانلود پرسشنامه (45)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (33)     تحلیل عاملی (33)     رگرسیون (30)     آمار (29)     مدل یابی معادلات ساختاری (27)     جامعه آماری (26)     متغیرها (24)     دانلود رایگان (23)     لیزرل (22)     آموزش spss (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     پرسشنامه (20)     تحلیل مسیر (19)     آمار توصیفی (18)     پرسشنامه مدیریتی (17)     نمونه گیری (16)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     توزیع نرمال (16)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (16)     همبستگی (15)     حجم نمونه (14)     تحلیل رگرسیون (14)     تحلیل واریانس (13)     آنالیز واریانس (13)     رگرسیون خطی (13)     آموزش (13)     Lisrel (13)     آزمون های آماری (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل عاملی تاییدی (11)     تحلیل عاملی اکتشافی (10)     میانگین (9)     پروژه (9)     ضریب همبستگی (9)     سری های زمانی (9)     واریانس (8)     SEM (8)     تعیین حجم نمونه (8)     روایی (8)     رگرسیون لجستیک (8)     تحلیل اماری پایان نامه (7)     پایایی در پرسشنامه (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     پایایی (7)     طرح آزمایش ها (7)     آمار استنباطی (7)     نرم افزار لیزرل (7)     نرم افزار r (7)     آزمون فریدمن (7)     آزمون های پارامتریک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     روش های نمونه گیری (7)     تحلیل پروژه (6)     نرم افزار sas (6)     آزمون های ناپارامتریک (6)     طیف لیکرت (6)     گرداوری داده ها (6)     تحلیل آماری با spss (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     آزمون های ناپارامتری (6)     داده کاوی (6)     آلفای کرونباخ (6)     طراحی پرسشنامه (6)     آزمون کای دو (6)     متغیر مستقل (6)     متغیر وابسته (6)     تحلیل تشخیصی (6)     ماتریس همبستگی (6)     روش های پیمایش (6)     انواع ضرایب همبستگی (6)     تحلیل عاملی در spss (5)     ضریب همبستگی اسپیرمن (5)     آمار توصیفی در spss (5)     تحلیل کواریانس (5)     ANOVA (5)     روایی و پایایی (5)     MANOVA (5)     آنوا (5)     تحلیل اماری (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     نرم افزار مطلب (5)     AHP (5)     Sas (5)     مشاهده (5)