مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 

آخرین مطالب

 
 

تحلیل آماری پایان نامه (141)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (70)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پرسشنامه (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (48)     نرم افزار SPSS (37)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود پرسشنامه (36)     اس پی اس اس (30)     تحلیل عاملی (30)     آمار (29)     رگرسیون (26)     مدل یابی معادلات ساختاری (26)     دانلود رایگان (23)     جامعه آماری (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     تحلیل مسیر (19)     پرسشنامه (19)     آموزش spss (19)     متغیرها (19)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     آمار توصیفی (11)     تحلیل رگرسیون (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آنالیز واریانس (10)     ضریب همبستگی (9)     آزمون های آماری (9)     میانگین (9)     همبستگی (9)     رگرسیون خطی (9)     پروژه (9)     نمونه گیری (9)     حجم نمونه (9)     SEM (8)     روایی (8)     تحلیل واریانس (8)     سری های زمانی (7)     نرم افزار r (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     رگرسیون لجستیک (7)     پایایی (7)     واریانس (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     ماتریس همبستگی (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     تعیین حجم نمونه (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     طرح آزمایش ها (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل عاملی اکتشافی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     گرداوری داده ها (6)     آزمون های پارامتریک (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     آزمون های ناپارامتریک (5)     تحلیل اماری پایان نامه (5)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     نرم افزار مطلب (5)     تحلیل خوشه ای (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     Sas (5)     AHP (5)     آمار استنباطی (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     MANOVA (4)     حداقل مجذورات جزیی (4)     شاخص های پراکندگی (4)     کواریانس (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     آموزش نرم افزار (4)     Matlab (4)     آموزش آمار (4)     طراحی پرسشنامه (4)     انحراف معیار (4)     نرم افزار MINITAB (4)     نرم افزار لیزرل (4)     آموزش لیزرل (4)