مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (148)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (71)     دانلود رایگان پرسشنامه (58)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (51)     نرم افزار SPSS (46)     دانلود پرسشنامه (38)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (32)     تحلیل عاملی (30)     آمار (29)     رگرسیون (27)     مدل یابی معادلات ساختاری (27)     جامعه آماری (24)     دانلود رایگان (23)     لیزرل (22)     متغیرها (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     آموزش spss (19)     پرسشنامه (19)     تحلیل مسیر (19)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     پرسشنامه مدیریتی (16)     توزیع نرمال (14)     نمونه گیری (13)     Lisrel (13)     آموزش (13)     آمار توصیفی (13)     تحلیل رگرسیون (13)     حجم نمونه (13)     آنالیز واریانس (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آزمون های آماری (10)     همبستگی (10)     رگرسیون خطی (10)     تحلیل عاملی تاییدی (10)     ضریب همبستگی (9)     تحلیل واریانس (9)     میانگین (9)     پروژه (9)     SEM (8)     روایی (8)     تحلیل عاملی اکتشافی (8)     رگرسیون لجستیک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     سری های زمانی (7)     نرم افزار r (7)     طرح آزمایش ها (7)     نرم افزار لیزرل (7)     واریانس (7)     پایایی (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     پایایی در پرسشنامه (6)     تحلیل اماری پایان نامه (6)     متغیر وابسته (6)     ماتریس همبستگی (6)     تعیین حجم نمونه (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     آمار استنباطی (6)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     آزمون های پارامتریک (6)     آزمون فریدمن (6)     تحلیل تشخیصی (6)     روش های پیمایش (6)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     طیف لیکرت (5)     روش های نمونه گیری (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     تحلیل آماری با spss (5)     تحلیل خوشه ای (5)     Sas (5)     تحلیل اماری (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     آلفای کرونباخ (5)     AHP (5)     نرم افزار مطلب (5)     داده کاوی (5)     MANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     کواریانس (4)     تحلیل عاملی در spss (4)     تحلیل کواریانس (4)     حداقل مجذورات جزیی (4)     شاخص های پراکندگی (4)     minitab (4)     آزمون فرض (4)     طرح آزمایشها (4)     طراحی پرسشنامه (4)