مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (98)     تحلیل آماری (68)     مشاوره آماری (55)     spss (44)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود رایگان پرسشنامه (35)     نرم افزار SPSS (31)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     دانلود پرسشنامه (27)     تحلیل عاملی (26)     مدل یابی معادلات ساختاری (25)     رگرسیون (23)     لیزرل (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     جامعه آماری (20)     پایان نامه (20)     متغیرها (17)     تحلیل مسیر (17)     معادلات ساختاری (16)     آموزش spss (15)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     نرم افزار اس پی اس اس (14)     آموزش (13)     Lisrel (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     آنالیز واریانس (10)     پروژه (9)     تحلیل رگرسیون (9)     تحلیل واریانس (8)     پرسشنامه (8)     SEM (8)     نمونه گیری (8)     میانگین (8)     ضریب همبستگی (8)     رگرسیون لجستیک (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     حجم نمونه (7)     نرم افزار r (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     واریانس (6)     پایایی (6)     روایی (6)     آمار توصیفی (6)     آزمون های آماری (6)     رگرسیون خطی (6)     طرح آزمایش ها (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     ANOVA (5)     تحلیل پایان نامه (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     AHP (5)     نرم افزار مطلب (5)     آلفای کرونباخ (5)     تعیین حجم نمونه (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     تحلیل اماری (5)     سری های زمانی (5)     ماتریس همبستگی (5)     پایایی در پرسشنامه (5)     حداقل مجذورات جزیی (4)     تحلیل خوشه ای (4)     آموزش لیزرل (4)     نمونه آماری (4)     آزمون های پارامتریک (4)     طراحی پرسشنامه (4)     نرم افزار لیزرل (4)     طرح آزمایشها (4)     Sas (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     Matlab (4)     آموزش آمار (4)     همبستگی (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     MANOVA (4)     تحلیل عاملی اکتشافی (4)     همخطی (4)     آزمون های ناپارامتریک (4)     طیف لیکرت (4)     تحلیل چند متغیره (3)     رگرسیون غیر خطی (3)     پایایی پرسشنامه (3)     قضیه حد مرکزی (3)     امید ریاضی (3)     آموس (3)     نظریه احتمال (3)     تحلیل اکتشافی (3)     تحلیل تاییدی (3)