مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (149)     پایان نامه (90)     دانلود پایان نامه (76)     پایان نامه مدیریت (72)     خرید پایان نامه (71)     تحلیل آماری (71)     دانلود رایگان پرسشنامه (62)     مشاوره آماری (55)     دانلود رایگان پایان نامه (53)     spss (51)     نرم افزار SPSS (51)     دانلود پرسشنامه (41)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     اس پی اس اس (33)     تحلیل عاملی (31)     آمار (29)     رگرسیون (28)     مدل یابی معادلات ساختاری (27)     جامعه آماری (25)     دانلود رایگان (23)     متغیرها (22)     لیزرل (22)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     آموزش spss (20)     پرسشنامه (20)     تحلیل مسیر (19)     معادلات ساختاری (16)     نرم افزار اس پی اس اس (16)     آمار توصیفی (16)     پرسشنامه مدیریتی (16)     نمونه گیری (15)     توزیع نرمال (15)     حجم نمونه (13)     تحلیل رگرسیون (13)     Lisrel (13)     آموزش (13)     آنالیز واریانس (12)     همبستگی (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     تحلیل آماری پایان نامه با spss (11)     آزمون های آماری (10)     رگرسیون خطی (10)     تحلیل عاملی تاییدی (10)     تحلیل واریانس (10)     تحلیل عاملی اکتشافی (9)     ضریب همبستگی (9)     میانگین (9)     پروژه (9)     روایی (8)     SEM (8)     طرح آزمایش ها (7)     پایایی (7)     تعیین حجم نمونه (7)     واریانس (7)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     رگرسیون لجستیک (7)     سری های زمانی (7)     نرم افزار لیزرل (7)     نرم افزار r (7)     آزمون فریدمن (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     پایایی در پرسشنامه (6)     تحلیل اماری پایان نامه (6)     متغیر وابسته (6)     ماتریس همبستگی (6)     آزمون های پارامتریک (6)     روش های نمونه گیری (6)     تحلیل پروژه (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     گرداوری داده ها (6)     تحلیل تشخیصی (6)     نرم افزار sas (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     آمار استنباطی (6)     Sas (5)     ضریب آلفای کرونباخ (5)     طراحی پرسشنامه (5)     تحلیل اماری (5)     آلفای کرونباخ (5)     نرم افزار مطلب (5)     داده کاوی (5)     AHP (5)     آزمون های ناپارامتریک (5)     طیف لیکرت (5)     تحلیل پایان نامه (5)     ANOVA (5)     تحلیل آماری با spss (5)     تحلیل خوشه ای (5)     متغیر مستقل (5)     MANOVA (5)     همخطی (4)     حداقل مجذورات جزیی (4)     فرضیه آماری (4)     تحلیل کواریانس (4)     مقیاس لیکرت (4)     آنوا (4)     شاخص های پراکندگی (4)     کواریانس (4)