مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 15:30 - چهارشنبه 29 مرداد1393

برای دریافت جزوه آموزشی احتمالات و آمار توصیفی بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

                                                      


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: رگرسیون, انحراف چارکی, نمودارهای اماری, میانگین, جدول توزیع فراوانی

 

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 
 
 

تحلیل آماری پایان نامه (80)     تحلیل آماری (66)     مشاوره آماری (55)     spss (42)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود رایگان پرسشنامه (35)     اس پی اس اس (30)     آمار (29)     دانلود پرسشنامه (27)     تحلیل عاملی (26)     نرم افزار SPSS (26)     مدل یابی معادلات ساختاری (23)     رگرسیون (22)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     پایان نامه (20)     جامعه آماری (20)     لیزرل (19)     متغیرها (17)     تحلیل مسیر (17)     معادلات ساختاری (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     آموزش spss (13)     آموزش (13)     Lisrel (12)     نرم افزار اس پی اس اس (12)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     آنالیز واریانس (10)     پروژه (9)     تحلیل رگرسیون (9)     SEM (8)     نمونه گیری (8)     میانگین (8)     ضریب همبستگی (8)     پرسشنامه الکترونیکی (7)     نرم افزار r (7)     تحلیل واریانس (7)     حجم نمونه (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     روش های پیمایش (6)     گرداوری داده ها (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     واریانس (6)     آموزش اس پی اس اس (6)     طرح آزمایش ها (6)     پرسشنامه (6)     رگرسیون لجستیک (6)     تحلیل تشخیصی (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     نرم افزار sas (6)     تحلیل پروژه (6)     تحلیل پایان نامه (5)     ANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (5)     AHP (5)     آمار توصیفی (5)     آزمون های آماری (5)     رگرسیون خطی (5)     تحلیل اماری (5)     تعیین حجم نمونه (5)     سری های زمانی (5)     نمونه آماری (4)     طرح آزمایشها (4)     تحلیل خوشه ای (4)     Sas (4)     منطق فازی (4)     اکسل (4)     نرم افزار مطلب (4)     Matlab (4)     آموزش آمار (4)     همبستگی (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     MANOVA (4)     همخطی (4)     ماتریس همبستگی (4)     تحلیل عاملی اکتشافی (4)     تحلیل اکتشافی (3)     تحلیل تاییدی (3)     ناپارامتری (3)     اسمیرنوف (3)     شبیه سازی مونت کارلو (3)     فرمول کوکران (3)     تحلیل سلسه مراتبی (3)     نظریه احتمال (3)     آموس (3)     تحلیل چند متغیره (3)     آزمون های ناپارامتریک (3)     پایایی پرسشنامه (3)     حداقل مجذورات جزیی (3)     آزمون من ویتنی (3)     روایی پرسشنامه (3)     رگرسیون چندگانه (3)     متغیر مداخله گر (3)     تحقیق همبستگی (3)     مشاوره (3)     آموزش نرم افزار (3)     پیش بینی (3)