مشاوره،تحلیل آماری پایان نامه رضا بهرامی

تاریخچه ای از علم آمار

نویسنده : رضا بهرامی | تاریخ : 9:39 - جمعه 6 بهمن1391

با سلام

 

در این پست برای آشنایی دانشجویان عزیر با تاریخچه علم آمار، مختصری در این مورد و آمار توصیفی آورده شده است. امید است تا راهگشایی برای آشنایی دانشجویان و درک عمیق تری نسبت به این علم در شما عزیزان پدید آورد.

دانلود فایل


دسته بندی : دانلود جزوات آموزشی
برچسب‌ها: کلیات آمار, اطلاعات عددی, روش های آماری, امار توصیفی, جدول توزیع فراوانی

 
 
 

تحلیل آماری (65)     مشاوره آماری (55)     تحلیل آماری پایان نامه (53)     spss (40)     دانلود پرسشنامه استاندارد (37)     دانلود رایگان پرسشنامه (35)     آمار (28)     تحلیل عاملی (27)     دانلود پرسشنامه (27)     مدل یابی معادلات ساختاری (22)     نرم افزار SPSS (21)     اس پی اس اس (21)     پرسشنامه آزمون روانشناسی (21)     جامعه آماری (20)     پایان نامه (20)     رگرسیون (19)     لیزرل (19)     تحلیل مسیر (17)     معادلات ساختاری (16)     متغیرها (16)     پرسشنامه مدیریتی (15)     توزیع نرمال (14)     آموزش (13)     آموزش spss (11)     Lisrel (11)     دانشگاه آزاد تنکابن (11)     نرم افزار اس پی اس اس (11)     آنالیز واریانس (10)     پروژه (9)     SEM (8)     نمونه گیری (8)     تحلیل رگرسیون (8)     نرم افزار r (7)     حجم نمونه (7)     میانگین (7)     ضریب همبستگی (7)     رگرسیون چند گانه در spss (7)     امار در جغرافیای انسانی (7)     رگرسیون لجستیک (6)     تحلیل عاملی تاییدی (6)     تحلیل تشخیصی (6)     نرم افزار sas (6)     طرح آزمایش ها (6)     پرسشنامه (6)     تحلیل واریانس (6)     دانشگاه ازاد تنکابن (6)     تحلیل پروژه (6)     سری های زمانی (5)     واریانس (5)     آموزش اس پی اس اس (5)     تحلیل اماری (5)     تعیین حجم نمونه (5)     AHP (5)     تحلیل پایان نامه (5)     ANOVA (5)     متغیر مستقل (5)     متغیر وابسته (4)     MANOVA (4)     ماتریس همبستگی (4)     تحلیل عاملی اکتشافی (4)     اکسل (4)     رگرسیون خطی (4)     منطق فازی (4)     Sas (4)     آموزش آمار (4)     همبستگی (4)     آمار توصیفی (4)     آزمون های آماری (4)     مدیریت (4)     انتخابات (4)     طرح آزمایشها (4)     تحلیل خوشه ای (4)     نمونه آماری (4)     PLS (3)     AMOS (3)     جدول مورگان (3)     امید ریاضی (3)     من ویتنی (3)     آزمون های پارامتریک (3)     قضیه حد مرکزی (3)     نرم افزار MINITAB (3)     آموزش لیزرل (3)     انحراف معیار (3)     آزمون فرض (3)     طراحی پرسشنامه (3)     پروژه آماری (3)     نرم افزار لیزرل (3)     مشاوره (3)     آموزش نرم افزار (3)     پیش بینی (3)     امار (3)     Matlab (3)     جغرافیا (3)     minitab (3)     نرم افزار مطلب (3)     اسمیرنوف (3)     روایی پرسشنامه (3)     تحلیل اکتشافی (3)     تحلیل تاییدی (3)     ناپارامتری (3)